10 มกราคม 2561
รำไพพรรณี” ราชภัฏสีเขียวที่ 1 ของไทย 122 ของโลก


จากผลสำรวจของ UI Green Metric World University Ranking 2017 จัดทำโดย University of Indonesia ประกาศว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี” เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดของโลก เป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 122 ของโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า การเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก ปี 2017 มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 619 แห่ง ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสีเขียว และติดอันดับที่ 122 ของโลก ได้คะแนนรวม 5,472 คะแนน โดยใช้เกณฑ์การประเมินทั้ง 6 ด้านคือ 1) การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้ 911 คะแนน 2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ 1,165 คะแนน 3) การจัดการของเสีย ได้ 1,203 คะแนน 4) การจัดการน้ำ ได้ 526 คะแนน 5) การสัญจร ได้ 913 คะแนน และ 6) การศึกษา ได้ 754 คะแนน

อธิการบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทำให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน การที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2017 ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของการรณรงค์ ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เผยว่า โครงการ Green University ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาปัตยกรรม ด้านพลังงาน ด้านขยะ ด้านน้ำ ด้านการจัดการขนส่งมวลชน ด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และมหาวิทยาลัยฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องของจิตสำนึกที่สำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยด้วย

สำหรับมหาวิทยาลัยสีเขียวของไทยที่ได้ติดอันดับ 1-5 มีดังนี้ อันดับ 1 ของไทย อับดับ 86 ของโลก ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 2 ของไทย อับดับ 90 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 3 ของไทย อับดับ 96 ของโลก ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 4 ของไทย อับดับ 122 ของโลก ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ อันดับ 5 ของไทย อับดับ 143 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved