4 กรกฎาคม 2561
จังหวัดตรัง เร่งสร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง


จังหวัดตรัง เร่งสร้างจิตสำนึก ให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง เน้นย้ำในเรื่องการสร้างจิตสำนึกให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย-Reduce /ใช้ซ้ำ-Reuse / นำกลับมาใช้ใหม่-Recycle) ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ เป็นแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยช่วยกันจัดทำ "ถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน" ในครัวเรือนของตน

ทั้งนี้ ให้ใช้จุดพื้นที่ที่ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนได้จัดทำไว้ นำไปเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมมือกันจัดทำให้ครบทุกครัวเรือนด้วย โดยขอให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ อถล. เป็นหนึ่งกลไกในการร่วมมือกันขับเคลื่อน ดูแลครอบครัวของตนเอง ให้รู้จักการคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ เป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ในการมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved