5 กรกฎาคม 2561
ม.ขอนแก่น ออกแบบถังขยะอัจฉริยะ ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม


รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในโอกาสต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ว่าผลงาน “ระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะ” หรือ Smart Trash Tracking System ของฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการตรวจประเมินในรอบที่ 2 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะได้นำเทคโนโลยี IOT (Internet of thing) เซ็นเซอร์ (Sensor) วัดปริมาณขยะ เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุปกรณ์ติดตำม GPS มาสร้างนวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการขยะในพื้นที่นั่งอ่าน 24 ชั่วโมง พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน สร้างระบบแจ้งเตือนปริมาณขยะ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทุกวันๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสนองนโยบาย Smart University ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยถังขยะที่เต็มแต่หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาวะต่อสิ่งรอบข้างในด้านลบได้ แต่หากมีการจัดการปริมาณขยะได้ทันเวลาได้อย่างเหมาะสมและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในการทิ้งขยะ จะทำให้กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้น ถูกสุขลักษณะและลดสภาวะโลกร้อน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเส้นทางขนขยะได้

รศ.ดร.วนิดา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันถังขยะอัจฉริยะได้ใช้ภายในสำนักหอสมุด พร้อมทั้งขยายจุดไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และจะขยายไปยังจุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ นำไปต่อยอดสร้างความยั่งยืนในการบริหารขยะในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน นำระบบติดตามถังขยะอัจฉริยะไปใช้ในการบริหารขยะในองค์กร อาทิ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

แหล่งข่าว : ผู้จัดการออนไลน์^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak,Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved