16 พฤษภาคม 2562
จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)


นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเมืองที่มีการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดตรังได้ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาทุกระดับ

ทั้งนี้จังหวัดตรัง ได้สร้างกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองให้น่าอยู่ และมีความยั่งยืนด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้องค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ เมืองน่าอยู่ คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนและเมืองแห่งการเรียนรู้ และการจัดการที่ดี

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง^ top
< back
E-SQUARE ENVIRONMENT & ENGINEERING CO., LTD.
16 Soi Ramkhamhaeng 81/1, Ramkhamhaeng Rd.,Huamak, Bangkok 10240 Thailand [view map]
Tel: 0-2374-0245-7 Fax: 0-2374-0248 e-mail: welcome_esquare@yahoo.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved