4 กันยายน 2560
สพฐ.พัฒนา รร.ต้นแบบสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้า 15,000 โรง


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อปี2559 พบว่ามีปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นทั่วประเทศประมาณ 600,000กว่าตัน เฉลี่ยคนไทยสร้างขยะคนละกว่า 7 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐระยะที่ 1(พ.ศ.2559-2560) ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 และยังเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงได้ทำโครงการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียจากขยะในสถานศึกษาสู่ชุมชนในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมจำนวน 15,000 โรง

"โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะในสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด และสร้างองค์ความรู้รวมถึงจิตสำนึกการนำขยะมาใช้ประโยชน์ จะเป็นการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างวินัยในการบริหารจัดการขยะให้แก่เด็กนักเรียนและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้น 2 ศูนย์ เพื่อเป็นการนำร่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ขอนแก่น เขต 3 และที่สพป.กระบี่ โดยจะมีการเปิดตัวทั้ง 2 ศูนย์ในเร็ว ๆ นี้"

แหล่งข่าว : บ้านเมือง


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved