21 พฤศจิกายน 2560
วว.จับมือเอกชนใช้วทน.แก้ปัญหาขยะชุมชน


วว.จับมือบริษัทคัดแยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชน

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพราะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยตรง อีกทั้งขยะกลุ่มย่อยสลายได้ยาก เช่น พลาสติก หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบในระยะยาว ทั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนและปัญหาสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้เมื่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารตามมาอีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น วว. ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด ในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการของทั้งสองฝ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการขยะชุมชนในพื้นที่นำร่องที่ ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให้กับพื้นที่ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลตาลเดี่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ด้านดร.สมไทย วงษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บริษัทให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะชุมชน ขยะพลาสติก และขยะอื่นๆเพื่อรีไซเคิลและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการจัดการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนดังกล่าว การขับเคลื่อนและผลักดันการแก้ไขปัญหา ควรมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการคัดแยก เน้นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงควรมีการใช้องค์ความรู้ทางด้าน วทน. มาขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐต่อการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

ทั้งนี้ขอบเขตความร่วมมือดังกล่าว วว. จะจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการจัดการประเภทขยะชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ให้กับประชาชนในตำบลตาลเดี่ยว และดำเนินการการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกเหลือทิ้งอย่างครบวงจรและเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนจากขยะและสิ่งเหลือทิ้งให้กับบุคลากรแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินงาน ส่วนของบริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์จำกัด จะให้การสนับสนุนสถานที่ในการศึกษาดูงานระบบการคัดแยกขยะพลาสติกแบบครบวงจรและสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการคัดแยกและเพิ่มมูลค่าขยะเพื่อการรีไซเคิลอันจะทำให้การบูรณาการผสานความร่วมมือในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานทั้งสองฝ่าย อีกทั้งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


^ top




< back




บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved