8 มีนาคม 2561
กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมแก้ ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน


ปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกภาคส่วนของสังคม ตัวแทน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิบปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดทำรูปบบการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ “Zero Trash” แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วนแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” ชูภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยประเดิมที่แรกชายหาดวงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ หัวหน้ากลุ่มเสือ ปนป.7 ได้อธิบายโครงการนี้ว่า ข้อมูลจาก www.IFLScience.com พบว่าในทุกๆ ปี เรามีการใช้พลาสติกทั่วโลกมากถึง 275,000,000 ตัน หรือคิดเป็นน้ำหนักเท่ากับช้าง 55,000,000 ตัว และมีขยะไหลลงสู่ทะเลมากถึง 8,000,000 ตันต่อปี สำหรับประเทศไทยปล่อยขยะลงมหาสมุทรเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2558 ขยะที่พบบนชายหาดประกอบด้วย ก้นบุหรี่ เศษพลาสติกและขยะทั่วไป ส่งผลให้เกิดปัญหามลภาวะระบบนิเวศในน้ำ จึงเป็นที่ของการจัดกิจกรรม ‘Zero Trash’ โครงการต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งปัญหาขยะนั้น ไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่ง เราจึงสร้างโมเดลการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อโครงการ ‘Zero Trash’ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มโครงการแรกที่ชาดหาดวงศ์อมาตย์ จ.ชลบุรี ซึ่งเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือน ก.ย. ปี 2560 โดยได้จัดทำคู่มือเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ประชาชน เสนอต่อนายกเมืองพัทยา พร้อมทั้งได้ประสานทุกภาคส่วนให้ดำเนินกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน ตามแนวทางแบบประชารัฐ คือ การปรับความสัมพันธ์ของภาคีเครือยข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ จิตอาสา นักท่องเที่ยว นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั้งระบบ เช่น ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบข้อกฎหมาย และปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์ทุกสัปดาห์ พร้อมให้ความรู้เพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมการทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ‘Zero Trash’ จึงไม่ใช่แค่ชื่อโครงการ แต่เป็น Key Message ที่จะส่งต่อถึงคนทั่วโลกให้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาขยะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยโมเดลนี้ ส่วนกิจกรรมประเดิมที่พัทยานี้ จะมีการประเมินผลการดำเนินงานในเดือน มี.ค. นี้ ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่เฟชบุ๊กแฟนเพจ ‘Zero Trash Thailand’.

แหล่งที่มา :https://www.thairath.co.th/content/1220870^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved