9 พฤษภาคม 2561
“ทม.พนัสนิคม” เปิด 4 ฐานเรียนรู้ “เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน” รับค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability” ในระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.61โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนกว่า 100 คน มาเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงของประชาคมโลกในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ภายในปี 2573

สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ทส. ได้นำเยาวชนลงพื้นที่เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง, การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง และที่สำคัญ คือ การลงพื้นที่ศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเมืองยั่งยืน ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าวว่า ในอดีต เทศบาลเมืองพนัสนิคม เคยประสบปัญหามลพิษจากขยะและผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ต่อมาจึงได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมโครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมือง ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จนสามารถลดปัญหาขยะเหลือเพียง 12 ตัน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็นเทศบาลขนาดกลางที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2555 และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังได้ขยายผลให้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนายกระดับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่ความยั่งยืนในระดับอาเซียน

นายวิจัย กล่าวต่อว่า สำหรับการลงพื้นที่เทศบาลพนัสนิคมของเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการพาไปศึกษาดูงาน 4 จุด คือ 1.การอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เกือบ 4,000 ต้น และได้รับการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทุกต้น 2.โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.การนำขยะอินทรีย์มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4.ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวพนัสนิคม ซึ่งได้มีการพัฒนาจากเครื่องใช้ในครัวเรือนจนกระทั่งเป็นโอท็อป 5 ดาว

“การลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนอาเซียนครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำให้เยาวชนทุกคนได้มองเห็นภาพตัวอย่างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะสามารถนำไปขยายผลปรับใช้ในการพัฒนาเมืองขอตัวเองให้เกิดความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป” นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าว

แหล่งข่าว : สยามรัฐ^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved