14 พฤษภาคม 2561
เพิ่มโรงเผาขยะลดฝังกลบ


“รายงานวันจันทร์”-แนวจัดการขยะกรุงตามแผนแม่บท กทม. 20 ปี เมื่อเร็วๆนี้ นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชัน (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่ง กทม.ได้ว่าจ้างให้บริษัทก่อสร้างและบริหารจัดการโรงกำจัดขยะเป็นเวลากว่า 2 ปี

นายเหอ หนิง กล่าวว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา โรงกำจัดขยะแห่งนี้กำจัดขยะที่ กทม.ส่งเข้าระบบทั้งสิ้น 170,000 ตัน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 50 ยูนิต และส่งขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึ่งรับซื้อได้วันละไม่เกิน 10 ยูนิต นอกจากนี้ บริษัทฯได้ก่อสร้างพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้การจัดการขยะที่ถูกหลักวิชาการและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 3 หมื่นคน

“จากประสบการณ์การดำเนินงานด้านเตาเผาขยะผลิตพลังงานมากถึง 12 แห่ง พื้นที่กรุงเทพฯควรมีเตาเผาขยะที่สามารถรองรับขยะได้ครึ่งหนึ่งของขยะที่จะเก็บได้ต่อวัน”

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวถึงสถานการณ์ขยะในพื้นที่กรุงเทพฯว่า ปัจจุบัน กทม.จัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 10,500 ตัน แบ่งเป็น 1.ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชจัดเก็บได้ 4,000 ตัน นำไปทำปุ๋ยหมัก 600 ตัน ที่เหลือขนถ่ายไปฝังกลบพื้นที่ต่างจังหวัด 2.ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมจัดเก็บได้ 4,000 ตัน นำไปเผาเพื่อผลิตพลังงาน 500 ตัน ที่เหลือนำไปฝังกลบ และ 3.ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมจัดเก็บได้ 2,500 ตัน ส่งต่อไปฝังกลบทั้งหมด

สรุปภาพรวมการบริหารจัดการขยะของ กทม.ในปัจจุบัน ร้อยละ 80 นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ร้อยละ 15 ทำปุ๋ยหมัก และร้อยละ 5 เผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การหาพื้นที่ฝังกลบขยะในปัจจุบันนั้นหาได้ยาก ดังนั้น กทม.จะต้องหาระบบอื่นๆองรับ เช่น ขณะนี้ กทม.ได้ลงนามว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงกำจัดขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ (MBT) คือการนำขยะไปหมักให้เกิดแก๊ส แล้วนำแก๊สไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า รองรับขยะได้วันละ 800 ตัน ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3 เมกะวัตต์

ขณะที่นายชาตรี วัฒนเขจร รอง ผอ.สสล. เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการขยะของ กทม.ว่า ตามแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี พ.ศ.2558-2578 มี 6 โครงการ ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว อยู่ระหว่างสภา กทม.พิจารณาเกี่ยวกับการอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ 1.โครงการสร้างเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน

ที่ศูนย์ขยะอ่อนนุช 2.โครงการสร้างเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์ขยะหนองแขม 3.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยที่ศูนย์ขยะสายไหม 4.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยที่ศูนย์ขยะหนองแขม 5.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน พร้อมสร้างศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน และ 6.โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอย สถานีขนถ่ายมูลฝอยรัชวิภา

ทั้งนี้ หากดำเนิน 6 โครงการจะสามารถลดการฝังกลบได้ถึงร้อยละ 40!!!!!

แหลงข่าว : ไทยรัฐ^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved