16 พฤษภาคม 2561
มณฑลทหารบกที่ 28 ประชุมหารือเรื่องโครงการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าจังหวัดเลย


ที่ศาลากลางจังหวัดเลย มณฑลทหารบกที่ 28 พันเอก สมหมาย บุษบา เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยพันเอก สมศักดิ์ แจ่มพันธ์ รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ฝ่ายทหาร) และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าพบและร่วมประชุมหารือเรื่องการพื้นฟูสภาพป่าจังหวัดเลย ที่ได้ทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของ คสช. ร่วมกับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยจังหวัดเลยได้จัดทำโครงการฟื้นฟูผืนป่า เขาหัวโล้น ปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ และปลูกป่าด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่มีสีสันต์เพื่อย้อมสีภูเขา เช่น ต้นอินทนิลน้ำ, ตระแบกน้ำ, ทองกวาวและชงโค เป็นต้น

ทรัพยากรป่าไม้ถือว่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ (Renewable Resources) แต่ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สถานภาพป่าไม้ในประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต จากการกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2528 ได้กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 15 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 20 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ.2535 (กรมป่าไม้, 2545) และได้มีนโยบายในการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจากการทำสัมปทานไม้ทำการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ และรัฐเองก็ได้ปลูกสวนป่าเพื่อเป็นป่าเศรษฐกิจ และนโยบายการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวน เพื่อวัตถุประสงค์ให้มีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสูญเสียพื้นที่ป่าไม้การดำเนินงานตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คือ การใช้ที่ดินป่าไม้ที่ขาดประสิทธิภาพและขาดการควบคุมกิจกรรมที่ดี อันเป็นผลมาจากปัญหาอื่นๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้ความต้องการพื้นที่เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย เพิ่มมากขึ้นด้วยจึงมีการบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ รวมทั้งความต้องการใช้พื้นที่ป่าไม้เพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น ทำถนน สร้างเขื่อน สร้างอ่างเก็บน้ำ และสถานที่ราชการ กอปรกับการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการ ตลอดจนความไม่ชัดเจนของขอบเขตพื้นที่ป่า จึงทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงและเกิดความเสื่อมโทรม จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่เขตป่าไม้มากถึง 56.10 เปอร์เซ็นต์ (4,005,824) ของพื้นที่ทั้งหมด ตามโครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า มีการบุกรุก แผ้วถาง พื้นที่ป่าเพื่อการปลูกพืชยางพาราในเขตพื้นที่ป่าไม้ สามารถตรวจจับเป็นคดีป่าไม้มีพื้นที่รวมกว่า 4,886- 0-46.5 ไร่ ในปี พ.ศ.2552 ในขณะเดียวกันมีรายงานการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลยกว่า 300,000 ไร่ ในปี พ.ศ.2549-2552

แหล่งข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved