31 พฤษภาคม 2561
จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตร ให้แก่ชุมชนปลอดขยะ ,โรงเรียนปลอดขยะ และเยาวชนต้นแบบ ที่มีผลงานดีเด่นด้านดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นบ้าน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบ เกียรติบัตร ชุมชนปลอดขยะ ,โรงเรียนปลอดขยะ ที่มีการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ซึ่งมีส่วนช่วยให้จังหวัดลำพูน เป็นเมืองสะอาด และยกย่องเยาวชนต้นแบบที่มีผลงานเด่นด้าน ดนตรีไทย และคนตรีพื้นเมือง

ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเกียรติบัตรชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้จัดประกวด ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อส่งเสริมให้ โรงเรียน และชุมชน มีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ความรู้ความเข้าใจ ในการ คัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ในชุมชน และสถานศึกษา มีชุมชน และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้ ชุมชนปลอดขยะ ประเภทชุมชน ขนาดเล็ก ได้แก่ ชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ , ประเภทชุมชนขนาดกลางได้แก่ ชุมชนบ้านทรายทอง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ มีดังนี้ ประเภท โรงเรียน ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสได้แก่ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน , โรงเรียนแม่หว่าง ตำบลนาทราย อำเภอลี้, โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง และโรงเรียนบ้านดอยแก้ว ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาได้แก่ โรงเรียน วชิรป่าซาง

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เยาวชนต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้าน ดนตรีไทย และคนตรีพื้นบ้าน แบ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ดนตรีไทยระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ได้แก่ ด.ญ.พิชชา โนจา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี อำเภอลี้ , น.ส.ปรานี ห้วยกาเหว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปภัมภ์ อำเภอลี้ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เยาวชนที่ส่งผลงานเข้าร่วม โครงการคัดเลือก เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย อีก 4 คน ด้วย

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved