8 มิถุนายน 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ที่หนองคาย


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 เพื่อยกระดับการเสริมสร้างความรู้และวินัยเพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 บ้านเต่าถ่าน อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดปลอดขยะ ซึ่งโดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ มีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ และมีนางภาวินี ณ สายบุรี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวรายงาน นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ซึ่งทางโรงเรียนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษาในปี 2560 เพื่อเป็นการต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดขยะมูลฝอย โดยมีการประยุกต์ใช้ 3Rs คือการลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ สำหรับกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงมีการสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ซึ่งได้ดำเนินโครงการการจากการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไชเคิลและพัฒนาการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆ เป็นการครอบคลุมขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท การดำเนินกิจกรรมการกำจัดขยะมูลฝอยของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดการขยะอินทรีย์มีกิจกรรมรณรงค์ทานอาหารให้หมดไม่ให้เหลือ หากมีเศษอาหารเหลือจะนำเศษอาหารไปเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ,การจำกัดขยะรีไซเคิล มีกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมขยะแลกของใช้และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ, การจัดการขยะทั่วไป มีการคัดเพื่อทำสิ่งประดิษฐ์ การประกาศโรงเรียนปลอดโฟม และมีการทำข้อตกลงร่วมกับร้านค้าในโรงอาหารในการงดใช้โฟม

จากนั้น นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ทำการเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 และได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 คนพอเพียง, ฐานที่ 2 ไม้วิเศษ, ฐานที่ 3 คนรักษ์น้ำ, ฐานที่ 4 คนรักษ์ดิน, ฐานที่5 การทำหมักชีวภาพ, ฐานที่ 6 กระดาษแสนสวย, ฐานที่ 7 คนรักษ์ป่า, ฐานที่ 8 คนรักสุขภาพ, ฐานที่ 9 สวนครัวปลอดสารพิษ, ฐานที่ 10 คนเลี้ยงหม่อน, ฐานที่ 11 คนเลี้ยงไส้เดือน,านที่ 12 ธนาคารขยะรีไซเคิ่ล โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่คณะครู และนักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก

แหล่งข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved