7 สิงหาคม 2563
สทนช. เร่งพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่ EEC เน้นพื้นที่สุ่มเสี่ยงจากภัยแล้ง


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เร่งพัฒนาแบบจำลองความคุ้มค่าการจัดสรรน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เน้นพื้นที่สุ่มเสี่ยงจากภัยแล้ง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับระบบประเมินด้านเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะวิกฤติ ว่า ผลการทบทวนข้อมูลและวิเคราะห์ความสำคัญเชิงพื้นที่ พบลุ่มน้ำสาขาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ลุ่มน้ำสาขา 1) คลองใหญ่ แม่น้ำประแสร์ และคลองโตนดตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นพื้นที่เปราะบางมีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงกายภาพ สภาพอากาศ และด้านเศรษฐกิจสังคม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงยกเป็นพื้นที่นำร่องศึกษาครั้งนี้ และต้องหาข้อสรุปกำหนดนิยามของคำว่า “ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ” ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ศึกษาดังกล่าวด้วย

ในส่วนการพัฒนาแบบจำลองที่ผสมผสานแนวคิดด้านการจัดสรรน้ำกับความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จะนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายจัดสรรน้ำช่วงวิกฤติ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดย สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก้ปัญหาผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งระยะยาวต้องการเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมมาบริหารจัดการน้ำ เพื่อนำไปสู่การเจรจาตกลงการจัดสรรน้ำและการใช้น้ำบนหลักวิชาการมากขึ้น โดยงานศึกษานี้เน้นให้จำลองสถานการณ์ภายใต้หลักความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆร่วมด้วย ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ด้วยการพัฒนาแบบจำลองนี้ต้องนำมาใช้ได้จริง ให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามเป้าหมายที่วางไว้

ด้าน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยกับแนวทางของ สทนช. ที่จะนำแบบจำลองมาสนับสนุนการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารประเทศมองเห็นภาพรวมของผลกระทบ ความคุ้มค่า และใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจากน้ำที่เป็นระบบและมีความชัดเจนมากขึ้น

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.
ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved