16 กันยายน 2563
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งปลูกป่าชุมชนให้ได้ตามแผนและสร้างเครือข่ายป่าชุมชนภาคประชาชาชนป้องกันรักษาป่า พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งปลูกป่าชุมชนให้ได้ตามแผนและสร้างเครือข่ายป่าชุมชนภาคประชาชาชนป้องกันรักษาป่า พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมป่าไม้ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน" ประจำปี 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดและคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ให้มีแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนตามบริบทที่กำหนดในพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ. ศ. 2562

โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จะช่วยยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับประเทศ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำสู่การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศให้เป็นกลไกสำคัญขยายการจัดตั้งป่าชุมชนในอนาคต สอดคล้องกับนโยบาลรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการกระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ตั้งเป้าปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11,327 ป่าชุมชน รวมเนื้อที่กว่า 500,000 ไร่ ใช้กล้าไม้ 14 ล้านกล้า ควบคู่กับทำกิจกรรมป้องกันไฟป่า ทั้งการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า ซึ่งกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนเหล่านี้จะเป็นกำลังและหัวใจสำคัญดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนและดูแลการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในอนาคตจะพัฒนาปรับปรุงป่าชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนต่อไป

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ 11,327 ป่าชุมชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ แล้วได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชนดูแล ปกป้อง และรักษาพื้นที่ป่าครอบคลุมพื้นที่ 68 จังหวัดทั่วประเทศ ภาพรวมมีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน 174,019 คน จาก 11,677 หมู่บ้าน จึงต้องช่วยกันดูแลป่าชุมชนแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศให้มีกินมีใช้ยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว: ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.
ผู้เรียบเรียง: กัลยา คงยั่งยืน
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/


^ top
< back
บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved