4 ธันวาคม 2563
คนหิว ป่าหาย ปลูกป่าจึงต้องเริ่มจากการปลูกคน 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย


4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
คนหิว ป่าหาย ปลูกป่าจึงต้องเริ่มจากการปลูกคน

30 ปีที่แล้ว ดอยตุงเป็นเขาหัวโล้นจากการแผ้วถางทำสวนทำไร่ ด้วยแนวพระราชดำริ "ปลูกป่า ปลูกคน" คือ มององค์รวม แก้ปัญหาที่รากเหง้า และให้ชุมชนมีส่วนร่วมของสมเด็จย่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ทำให้ป่าเสื่อมโทรมของดอยตุงถูกพลิกฟื้นกลับคืนเป็นป่าต้นน้ำ ป่าใช้สอย และกลายเป็นป่าเศรษฐกิจ ชุมชนดอยตุงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังคงสืบสานพระราชปณิธาน นำ "ดอยตุงโมเดล" ขยายผลไปปรับใช้ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 250,000 ไร่ ในอำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ที่มา: https://www.facebook.com/environman.th


^ top




< back




บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


Copyright © 2005
esquare-th.com All Rights Reserved