ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจ การบริหารโครงการ และจัดทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นชอบดำเนินโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ

 • ให้บริการในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการวางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ให้บริการจัดทำงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม และจัดเตรียมเอกสารประกอบแบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมทุกประเภท

 • ให้บริการงานที่ปรึกษาด้านการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนการเสนอมาตรการในการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผนในการติดตามตรวจสอบ

 • ให้บริการงานที่ปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมและทดลองการเดินระบบ และการบำรุงรักษาระบบประปา ระบบจัดการมูลฝอย ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ และตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • บริษัทฯ ยังให้บริการในการดำเนินโครงการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Turnkey Project ซึ่งประกอบด้วยงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศ ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม รวมทั้งงานวิศวกรรมอื่นๆ ทุกประเภท

  นอกจากนี้ จากการที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรทางวิชาการจากบริษัท GFR ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย และวัสดุเหลือใช้ของประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในภาคพื้นยุโรป ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ภาครัฐและโรงงานอุตสาหกรรม ทางด้าน Green Technology, Clean Technology, Waste Minimization, Waste Utility รวมถึง Waste Management System • บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมลล์: welcome_to@esquare-th.com

  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved