ขอบเขตการให้บริการ

 • ให้บริการที่ปรึกษา วางแผน ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายงานโครงการพัฒนาต่างๆ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นชอบดำเนินโครงการ หรืออนุมัติงบประมาณ

 • ให้บริการในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ รวมถึงการวางแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ให้บริการจัดทำงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม และจัดเตรียมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมูลงานหรือคัดเลือกผู้รับจ้างงาน ในโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและงานโครงการทางวิศวกรรมอื่นๆ

 • ให้บริการงานทีปรึกษาในการควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้าง ให้บริการทดสอบการเดินระบบ การเดินระบบแบบเต็มเวลา และการบำรุงรักษา ระบบบำบัดนํ้าเสียและนำนํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และระบบจัดการและผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยหรือกากอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักวิชาการ และตามข้อบังคับทีเกี่ยวข้อง

 • ให้บริการในการดำเนินโครงการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning Services (EPCC) ซึ่งประกอบด้วยงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และงานวิศวกรรมอื่นๆที่เกียวข้อง อาทิเช่น ระบบบำบัดนํ้าเสีย ระบบบำบัดนํ้าชะขยะ ระบบนำนํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบป้องกันมลภาวะทางอากาศ ระบบจัดการขยะมูลฝอยหรือ กากอุตสาหกรรม รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม และระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

 • ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ทั้งจากประเทศเยอรมัน อิตาลี สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศจีน ทำให้สามารถให้บริการแก่ภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และเอกชนได้อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีทีเหมาะสม • บริษัท อี-สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  16 ซอยรามคำแหง 81/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 [ดูแผนที่ตั้งบริษัท]
  โทรศัพท์: 0-2374-0245-7 โทรสาร: 0-2374-0248 อีเมล: welcome_to@esquare-th.com

  E-SQUARE FC "One Partner for All Your Problems"


  Copyright © 2005
  esquare-th.com All Rights Reserved